Så tycker riksdagspartierna om Bensinupproret 2.0 – 4 snabba frågor

Vad tycker våra åtta riksdagspartier om drivmedelspriserna i relation till klimatfrågan, och vad tycker de om den stora folkstorm som Bensinupproret 2.0 mobiliserat på Facebook? Vi ställde fyra snabba frågor och fick svar från sex av partierna.

Så tycker riksdagspartierna om Bensinupproret 2.0 – 4 snabba frågor

Under våren nådde bensinpriserna rekordnivåer i Sverige, bland annat på grund av internationella omständigheter som att priset på råolja steg och att den svenska kronkursen var svag.

Men det faktum att orsakerna till stor del har varit utanför svenska politikers kontroll har inte hindrat en massiv proteströrelse från att formas. Facebookgruppen Bensinupproret 2.0, som kräver sänkta drivmedelspriser, närmar sig 700.000 medlemmar. Som svar på det har det också bildats grupper som vill ha höjda priser för att påskynda en övergång till fossilfritt resande.

Med det här engagemanget hos allmänheten tycker vi det är på sin plats med en politiker-enkät – vad tycker våra åtta riksdagspartier om drivmedelspriserna i relation till klimatfrågan, och vad tycker de om folkstormen som har följt dem under våren?

1) Vad tycker ni om bränslepriserna som de ser ut i dag?

2) Vad tycker ni om proteströrelserna som är för eller emot höga bränslepriser?

3) Hur vill ni påverka bränslepriserna i framtiden?

4) Vilken roll spelar bränslepriserna för utvecklingen mot fossilfritt resande och möjligheten att uppfylla de klimatmål som satts upp av Sverige och EU?

Jessika Roswall, trafikpolitisk talesperson, Moderaterna.

Jessika Roswall, trafikpolitisk talesperson, Moderaterna

1) Vi tycker de är för höga och vill sänka bensinskatten. För många är bilen nödvändig för resor i vardagen, och det är orimligt att människor som bor utanför storstäderna ska straffbeskattas. Samtidigt behöver vi ställa om och minska utsläppen och beroendet av fossila bränslen, men för det krävs en effektiv miljö- och klimatpolitik.

2) Vi har full förståelse för de rörelserna. Miljoner svenskar bor utanför storstäderna. Det är deras ekonomi och framtid som påverkas av de höga bränslepriserna och det är inte konstigt att man då upplever höga bensin- och dieselpriser som orättvist och orimligt. Många människor upplever sig inte sedda i den politiska debatten och bränslefrågan är ytterligare ett bevis för detta. Självklart inser de flesta att klimatfrågan är viktig och att vi tillsammans måste ställa om för att minska utsläppen, men det är inte rimligt att det ska göras av människor som lever på landsbygden och är beroende av bilen.

3) Vi vill frysa den indexering som började gälla den 1 juli i år men vi vill även fortsätta stimulera omställningen och fasa ut de fossila bränslena, till exempel med den så kallade reduktionsplikten som främjar en succesivt ökad användning av biodrivmedel. Vi tror på en elektrifiering av fordonsparken men det förutsätter att vi kan bygga ut laddinfrastrukturen snabbt i hela landet. För detta krävs även en fossilfri energiförsörjning med bland annat kärnkraft.

4) För Moderaterna är det viktigt att man ska kunna leva, bo och ha tillväxt i hela landet samtidigt som vi värnar miljön. Samtidigt vet vi att transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp och därför är det angeläget att vi ställer om. Vi tror att det är viktigt att satsa på ny teknik i den omställningen, det gäller såväl mer effektiva motorer, biobränsle som elektrifiering av olika slag.

Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet.

Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet

1) De höga priser vi såg drevs upp framför allt genom världsmarknadens prisutveckling. Centerpartiet kommer att se till att människor i Sverige, både på landsbygd och i städer, kommer att ha mer pengar kvar i plånboken – inte mindre. Vi är, i grund och botten, ett landsbygdsparti och det släpper vi aldrig. Klimatomställningen ska inte bekostas av landsbygdsbor. I år höjs ingen bensinskatt.

2) De är värda att ta på allvar. De manifesterar en känsla av att Sverige klyvs mellan stad och land, mellan de som är tvungna att ta sig fram med bil och de som har fullt utbyggd kollektivtrafik vid husknuten. Centerpartiet jobbar hårt för att vända den utvecklingen, exempelvis genom sänkt inkomstskatt på landsbygden.

3) Vi driver ett förändrat reseavdrag som verkligen riktas till dem som inte har något alternativ till bilen. Vi vill att utsläppen ska minska och att det ska bli lättare och fortsätta vara lönsamt att välja förnybara alternativ. Inte minst elbilar har extremt låga bränslekostnader och passar dessutom extra bra på landsbygden, då de flesta med elbil laddar i hemmet. De är dock dyra att köpa nya, därför måste begagnatexporten upphöra så det också finns en andrahandsmarknad för elbilar i Sverige. Centerpartiet har lagt flera förslag för att det ska ske.

4) Vi följer bensinprisets utveckling noga. Till viss del behövs en prisnivå som kan bidra till den klimatomställning som Sverige går mot. Koldioxidskatten är något som det finns en bred enighet kring bland partierna. Men det handlar om att också se till helheten – att människor inte ska få mindre pengar kvar i plånboken och att landsbygden inte ensidigt kan stå för notan. Vi ser också hur omställningen kan gynna landsbygden. När elbilar blir billigare är det där de kommer slå igenom först. Det är också på landsbygden råvarorna till biobränslena finns, i skog och mark. Det skapar jobb och växande företag långt ifrån storstäderna. Vi behöver samtidigt samarbeta mer i EU för att nå klimatmålen, till exempel genom forskning på minusutsläpp.

Lorentz Tovatt, Klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet.

Lorentz Tovatt, Klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

1) Vi har sedan vi bildades som parti varit kritiska till det oljeberoende vi befinner oss i där händelser i omvärlden påverkar priserna på ett sätt som kan göra att människor hamnar i kläm. Vi arbetar för en omställning med förnybara drivmedel och elektrifiering som kommer leda till mer stabila kostnader.

2) Det är helt naturligt att bränslepriser väcker engagemang. Det är lätt att ha respekt för att människor har svårt att få ekonomin att gå ihop och behöver bilen på landsbygden. Just därför är det viktigt att bryta fossilberoendet, så att de som behöver bilen kan tanka den grönt. 

3) Vi förespråkar en indexerad höjning av bensinskatten. Det ska inte jämföras med pristoppar likt den vi såg i våras. En indexerad skatt är inte oförutsägbar och höjs långsamt över lång tid. Den behövs för att vi inte ska vara beroende av olja i framtiden. Idag är det billigare att köra en mil än vad det var för 20 år sedan, därför behöver skatten fortsätta användas på ett styrande sätt.  

4) Det spelar en avgörande roll. Att höja priset på det som är klimatskadligt görs just för att det fungerar. Det behöver dock kompletteras med andra åtgärder. Något som jag är väldigt stolt över att ha varit med och drivit igenom är ju Bränslebytet, där man med lagstiftning tvingar drivmedelsleverantörerna att ställa om så att man framöver kan tanka grönare för varje år som går.

Jens Holm, ordförande i riksdagens trafikutskott, Vänsterpartiet.

Jens Holm, ordförande i riksdagens trafikutskott, Vänsterpartiet

1) Bränslepriserna har ökat på grund av låg kronkurs och ökat oljepris. I flera andra europeiska länder kostar bensin och diesel mer än i Sverige.

2) Det är bra att människor protesterar mot det som de upplever som en stor ekonomisk börda. Därför vill vi kompensera de som bor i glesbygd och där det inte finns välfungerande kollektivtrafik. Vi vill till exempel införa ett förändrat reseavdrag, utbyggd kollektivtrafik, satsningar på förnybara drivmedel och utbyggd laddinfrastruktur. Vi tittar också på möjligheterna att kompensera människor i glesbygden med en återbäring på skatten samt något lägre bränsleskatt. Vi vill att det ska vara billigare att tanka i glesbygden och dyrare i städerna. Idag är det tyvärr tvärtom.

3) Vi vill fasa ut fossila drivmedel och successivt ersätta dem med förnybara, samt elektrifiera fordonsparken. Fossila drivmedel är ett hot mot vår överlevnad och behöver avvecklas. 

4) Fossila drivmedel kommer att, och behöver, bli dyrare – det är ett faktum. Men detta måste göras med satsningar på alternativen. Här är vi djupt frustrerade över att omställningen går långsamt och vi förstår människors upprördhet. Vänsterpartiet gör allt vi kan för att ställa om transportsektorn så att våra klimatmål kan nås. Vi vill göra denna omställning på ett hållbart och rättvist sätt, bland annat genom kompensation till de som i dagsläget inte har alternativ till en fossilt driven egen bil.

Fredrik Olovsson, ordförande för riksdagens finansutskott, Socialdemokraterna.

Fredrik Olovsson, ordförande för riksdagens finansutskott, Socialdemokraterna

1) Jag förstår att folk känner oro över drivmedelspriserna. Många svenskar är helt beroende av bilen och drabbas hårt av dyrare bränsle.

2) Jag har respekt för båda sidor. Det är inte konstigt att människor känner oro över vare sig stigande priser eller hur deras liv kommer att drabbas av klimatförändringarna.

3) Problemet är att prisnivåerna i hög grad beror på faktorer som Sverige inte har rådighet över. De prisuppgångar vi sett under 2019 beror till stor del på exempelvis oroligheterna i Venezuela och Libyen, OPEC:s minskade utbud samt USA:s sanktioner mot Iran och den tilltagande spänningen mellan de båda länderna.

4) Den prisutveckling vi sett under året visar just varför vi måste bryta vårt beroende av olja och andra fossila drivmedel. Nu är vi i en situation där vanliga svenskars möjlighet att åka bil är helt utlämnad till Donald Trumps utrikespolitik och hur länder som Venezuela, Qatar och Iran agerar. Så kan vi inte ha det.

Magnus Jacobsson, trafikpolitisk talesperson, Kristdemokraterna.

Magnus Jacobsson, trafikpolitisk talesperson, Kristdemokraterna

1) Dagens trafik- och bränslebeskattning drabbar framför allt landsbygden på ett orättfärdigt sätt då många som bor där inte har något alternativ till bilen.

2) Det är alltid bra när människor är med i den offentliga debatten.

3) Vi anser att dagens trafik- och bränslebeskattning måste förändras i grunden så att man skapar större rättvisa mellan stad och land.

4) Väldigt lite. Hög skatt på bränsle har marginell effekt då bilen oftast är det enda alternativ som den enskilda har att tillgå vilket leder till att hög bränslebeskattning i praktiken blir en straffskatt för de som bor på landsbygden.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Uppdatering 15 augusti: Sverigedemokraterna har nu svarat på enkäten.

1) Priserna är för höga på grund av såväl beskattning som tvångsinblandning av allt för stor mängd biodrivmedel med tveksam miljönytta.

2) Regeringen ser bilister som en aldrig sinande kassako, som alltid kan betala lite till. Så det är klart att folk blir arga, i synnerhet som finansministern markerade mot höjda bensinskatter inför valet 2014. Om man är för höga skatter på bränsle så är man för att folk tvingas flytta från landsbygden.

3) För det första motsätter vi oss kategoriskt alla höjningar. Med reformerad så kallad reduktionsplikt kan man, enligt vårt förslag från 2018, dessutom sänka priset med 70 öre per liter. Vi kommer under mandatperioden att presentera fler förslag för att minska priset vid pump ytterligare.

4) Till skillnad från andra partier tillstyrker inte Sverigedemokraterna mål som sedan inte går att uppfylla. Det är inte försvarbart att svenska bilister på landsbygden tvingas gå från hus och hem för en symbolpolitik som saknar betydelse för helheten. Andra åtgärder för lägre utsläpp är mer effektiva, det mest uppenbara är att bevara och utveckla kärnkraften.

Liberalerna

har inte svarat på vår enkät och hänvisar i stället till informationen som finns på deras hemsida. Där skriver de bland annat att fossila bränslen måste fasas ut. De är för grön skatteväxling där den som förorenar ska betala mer, och de är emot skattelättnader på fossilt bränsle. De är för "mer EU-samarbete för klimatets skull". De vill ha klimatinvesteringar för bland annat laddstolpar och ett helt fossilfritt elsystem.