Alrik: Att resa är syndigt!

Premium "Jag förstår inte att klimaträttsutredningen presenteras, att vår regering ska skicka ut den på remiss. Det är politiskt självmord och konsekvenserna för vårt land skulle bli förödande."

Detta är chefredaktörens ledare ur auto motor & sport nummer 13/2022.


Regeringens klimaträttsutredning vill drastiskt minska biltrafiken. Ett förslag är att sänka hastigheten längs våra vägar för att öka restiderna och på så vis göra bilåkandet mindre attraktivt …

Utredningens ledord är "transporteffektivitet" och med det menar man inte att folk och varor ska kunna flyttas snabbt, ekonomiskt och i den mängd som det finns efterfrågan på. Tvärtom, det ska bli dyrare, långsammare och rejält mycket färre "transporter".

Utgångspunkten som trumfar allt är klimatfrågan. 2045 ska Sverige vara klimatneutralt, och då ska inrikes transporter, som i dagsläget står för en tredjedel av koldioxidutsläppen, vara klimatneutrala.

Man skulle kunna tro att Klimaträttsutredningen skulle förespråka en väldigt tuff satsing på elektrifiering, av både personbilar som tunga transporter. Men nej, man konstaterar utan att presentera fakta, att elektrifiering inte är tillräckligt. Fokus är mindre trafik.

Hur rimmar det här med verkligheten och det mål vi har idag? Trafikverkets hemsida har budskapet "Vi gör Sverige närmare. Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra, och här har Trafikverket en avgörande roll."

Men det kan vad jag förstår bli historia. Det revolutionerande med Klimaträttsutredningen är att man ålägger Trafikverket att inte planera efter prognoser, utan efter direktiv: "Trafikverkets instruktion ändras så att myndigheten får i uppgift att verka för ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg minskar."

Det är en brutal kursändring, med tanke på att Trafikverkets prognos säger att personbilstransporterna kommer att öka med 26 procent till 2040 och den tunga trafiken ännu mer. Sveriges befolkning lär enligt SCB uppgå till tolv miljoner 2040.

Utredningen slår fast att "dagens utbyggnad beräknas vara rati0nell och lönsam eftersom transporterna ökar och det riskerar att leda till åtgärder som inte passar in i ett hållbart och transporteffektivt samhälle."

Det vi gör idag är alltså rätt, men leder fel.

På plussidan påstås den nya given ge "mindre utsläpp av växthusgaser, reducerad sårbarhet för samhället mot höjda drivmedelspriser och drivmedelsbrist."

Så bra – vi monterar ner landets transportkapacitet för att vi ska bli mindre sårbara i krislägen. Vi kommer alltså att leva i permanent kristillstånd där transporterna inte räcker till och blir extremt dyra – eftersom högre kostnad är det enda effektiva sättet att hålla dem nere.

I städerna ska gång- och cykeltrafik prioriteras, och samhället ska byggas om så att man ska slippa långa transporter.

För att få Trafikverkets syn på det hela ringer jag upp Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket.

– Blir Sverige närmare med den här riktningen?

"Trafikverket ska svara på regeringens remiss i höst och jag kan inte kommentera utredningen innan dess. Men mindre trafik ger sämre tillgänglighet och lägre klimatpåverkan."

– Skulle stora projekt som Förbifart Stockholm ha fått byggas med de här direktiven?

"Jag tror inte det, det är en politisk avvägning."

– Har ni någonsin byggt infrastruktur med onödigt hög kapacitet?

"Bra fråga, det tror jag inte."

– Nya fabriker som exempelvis Northvolt överlever inte utan ny infrastruktur och Northvolt bidrar i högsta grad till klimatarbetet.

"Det kommer absolut att krävas nya vägar runt Skellefteå."

– Hur skulle det här direktivet påverka Sverige?

"Det skulle vara ett stort slag mot samhället."

– Kan vi gå och cykla oss ur "klimatkrisen"?

"Det är bra att gå och cykla, men en ökning där kommer inte att leda till en stor minskning av biltrafiken. Det enda sättet att minska trafiken drastiskt är att höja kostnaderna rejält för alla vägtransporter. Men i glesbygd finns inga alternativ till bilen."

Så långt Trafikverket.  

2045 – om 23 år – kommer den absoluta majoriteten av alla bilar på våra vägar att drivas av el och 2040 har det föreslagits att fossil diesel och bensin inte längre ska få säljas. 

Vad är problemet? Varför tagelskjorta på hela landet? Svar: Elbilen är för effektiv och ekonomisk. Fler skulle ha råd att resa mer. Att resa är syndigt!

Klimaträttsutredningen startade 2019, men den politiska verkligheten har förändrats. Jag förstår inte att den presenteras, att vår regering ska skicka ut den på remiss. Det är politiskt självmord och konsekvenserna för vårt land skulle bli förödande.

Vad vi behöver är en skarp plan för hur övergången till el och fossilfria bränslen ska gå till. Och en verklighetsförankrad regering.