Stopp i drömfabriken – så löser biltillverkarna krisen

Premium Går du i väntan på en ny bil? Du är inte ensam. Få lär ha missat den utbredda leveransförseningen av nya bilar som råder hos nära nog samtliga märken. Men hur dåligt är läget? Och hur möter branschen problemet? Här är svaren, för dig som går i väntans tider.

Stopp i drömfabriken – så löser biltillverkarna krisen

Nybilsförsäljningen störtdyker.

Rubrikerna är svartare än natten, och stöds av kall statistik. Problemet är att de  ger en skev bild av verkligheten. Sant är att försäljningen sjunker, men den som tror att efterfrågan på nya bilar ska ha mattats av har all anledning att tänka om. Flera tillverkare vittnar om fortsatt välfyllda orderblock, nästan till den grad att de glöder.

Exempelvis Polestar upplever ett rekordstort intresse för Polestar 2, en fördubblad försäljning och trefaldigt orderintag under 2022 års första fyra månader.

Den tappade försäljningen globalt ska istället helt ses i ljuset av den kris som pågår. En kris som slår hårt mot bilindustrin. Pandemin och alla dess effekter samt bristen på halvledare är ännu faktorer att förhålla sig till. Och som om det inte vore nog pågår nu också ett krig i Europa som även det får stor påverkan för alla, även för bilindustrin.

Ukraina är en viktig underleverantör till flera betydande biltillverkare i Europa, däribland Volkswagen och Mercedes. Samtidigt har Ryssland blivit en paria-stat som ingen längre vill befatta sig med. Den globala osäkerheten har också bidragit till att branschorganet Mobility Sweden nyligen drog ned på sin prognos för nybilsförsäljningen i Sverige, från tidigare antagna 325 000 personbilar till en ny prognos som pekar mot 310 000.

– Flera av våra medlemmar har stoppat produktionen i Ryssland eller leveranser dit, samtidigt som produktionen i övriga Europa reduceras eller helt stoppas när vissa komponenter saknas, säger Mattias Bergman vid Mobility Sweden. Inför 2022 bedömde vi att bristen på halvledare och andra komponenter skulle utgöra ett allt mindre problem under andra halvåret, men nu påverkas de globala leveranskedjorna på nytt och vändningen senareläggs. Med all den osäkerhet som råder idag kommer vi att se över prognosen löpande.

Han lyfter också fram att höjda priser för både energi och transport bidrar till ett negativt genomslag. Det kommer därtill i kombination med en försvagad krona. Resultatet blir ökade produktionskostnader, men det kan enligt Mobility Sweden också påverka fordonstillverkarens tilldelning av fordon till den svenska marknaden.

Men exakt hur besvärlig är situationen? Det var huvudfrågan när redaktionen tog kontakt med informationschefer för de vanligast förekommande bilfabrikaten i Sverige för att få en överblick.

Samtliga som besvarat våra frågor ger en samstämmig bild av situationen.

– Det har blivit både dyrare och krångligare att bygga bil, menar Johan Ringshagen, informationschef på Subaru Sverige. Detta oavsett var man har sin tillverkning och sina underleverantörer. Man ska också komma ihåg att bilindustrins underleverantörer i sin tur har sina egna underleverantörer.

Ytterligare en gemensam bred nämnare är att störningarna i försörjningsledet in till fabrikerna tvingat flera biltillverkare till tillfälliga produktionsstopp.

I juli ifjol drog Mercedes ned sin produktion vid tre av sina tyska anläggningar, som följd av halvledarbrist. Företaget har också en anläggning i Ryssland, som har stoppats efter Rysslands krigföring mot Ukraina.

Och Ukraina var i sin tur en betydande underleverantör av bland annat kabelmattor till flera större bilfabrikanter.

Volvo Cars påverkas inte på ett direkt plan av krisen i Ukraina, men materialbristen slår hårt även mot fabriken i Torslanda samt motorfabriken i Skövde och karosserifabrik i Olofström. Som många andra tillverkare har Volvo Cars tillfälligt fått pausa sin produktion, på grund av just materialbrist.

Störningarna får också personalmässiga konsekvenser. Vid Volvo Cars särskilda karosserifabrik i Olofström innebar materialbristen och produktionsstörningarna att fabriken blev nödgad att säga upp samtliga bemanningsanställda i slutet av april i år. Under maj lämnade 64 av dem arbetsplatsen.

Hur ser branschens förutsättningar ut idag? Och hur berörs du som kund, när du väntar på en ny bil?

Vi kontaktade informationscheferna på flera av landets mest vanliga bilmärken, för att få svar. De allra flesta återkopplade på våra frågor, men det fanns också de som trots påstötningar valde att inte göra det, bland annat BMW, Citroën, Opel, Peugeot och Renault.

Så mycket har nybilsregistreringen påverkats, märke för märke

Datan gäller nyregistrerade bilar i Sverige under årets fyra första månader, från januari till och med april, respektive år från 2022 och tre år bakåt. I den sista kolumnen anges differensen mellan 2022 och 2019, vilket får sägas vara det senaste normala fordonsåret som är relevant att jämföra med, alltså före pandemin.

Källa: Mobility Sweden (fd Bil Sweden).

Så svarar biltillverkarna – märke för märke

David Lilja

Kia

Det går bra för Kia och märket är också ett av få som i hög utsträckning klarat att hålla ett stadigt leveransflöde av bilar. Det bekräftar andelen nyregistreringar, där man till och med stadigt ökat sitt flöde av nyregistreringar under årets fyra första månader i förhållande till samma period år 2019, det senaste jämförbara verksamhetsåret.

Men Kia Sveriges informationschef David Lilja bekräftar att verksamheten i Sverige gradvis har påverkats av den rådande situationen både i och utanför landet.

– Vi har störningar i produktionskedjan, men vi har ändå lyckats att registrera fler bilar hittills i år jämfört med förra året.

Den produktionsstörning som Kia ändå upplever är kopplad till halvledarbrist samt annan materialbrist. Då marknadsläget för bland annat halvledare beskrivs som fortsatt ostabil och i fortsatt förändring har Kia svårt att ge en prognos för situationens allvar och de konsekvenser den kan tänkas ha för den fortsatta produktionen.

– Vi ser för närvarande inga tecken på en vikande försäljning kopplad till längre ledtider, svarar David Lilja. Vi är ödmjuka inför situationen och vet att den snabbt kan förändras.


Mercedes

I sitt svar till redaktionen hänvisar Mercedes-Benz framför allt till halvledarbrist, när det gäller de störningar som drabbat tillverkaren i produktionsledet. Kriget i Ukraina får också negativa effekter för försörjningsstödet, men uppges endast orsaka störningar i mindre utsträckning i förhållande till halvledarbristen.

– Komponentbristen påverkar leveranstiden främst på grund av eftermontering av delar, säger Mercedes-Benz Sveriges pressansvariga Charlotta Bauer.

För att undvika alltför långa väntetider har Mercedes förtidslevererat fordon till kunder, men endast i de fall där komponenter som kunden valt och som saknas, går att eftermontera. Det sker så snart det är möjligt så att bilen slutligen får den specifikation som kunden beställt.

– Ledtiden kan förstås påverkas utifrån vilken extrautrustning som kunden väljer, säger Charlotta Bauer. Men vi ser en viss stabilisering när det gäller just tillgången på halvledare.

Reservdelstillgången beskrivs som fortsatt god, där endast enstaka komponenter kan påverkas av det rådande läget.

När det kommer till aktuella leasingavtal har Mercedes-Benz och Mercedes-Benz Finans i ett tidigt skede gjort ett utskick till berörda kunder, med ett erbjudande om förlängning av deras finanskontrakt, fram till att nästa bil kan levereras.

– Mercedes-Benz och Mercedes-Benz Finans har tidigt uppmärksammat att det finns en risk att vi inte hinner leverera en ny bil till den tidpunkt då en del av våra befintliga kunders finanskontrakt löper ut, säger Charlotta Bauer.

För nya kunder, som måste lämna tillbaka sin bil av annat fabrikat, erbjuder Mercedes Sverige finansiering av en nästan ny bil, under övergångsperioden fram till att kundens beställda bil slutligen kan levereras.

– Vi upplever att situationen har stabiliserats och i viss mån förbättrats, fortsätter Charlotta Bauer. Eventuella framtida effekter har vi inte insikt i och kan inte bedöma.


Lotta Thulin

Nissan

Även Nissan flaggar för betydligt längre leveranstider än vad som annars är normalt.

– Vi påverkas som övriga både av pandemin, komponentbrist, krigssituationen i Ukraina och containerbrist, svarar Nissan Sveriges PR- och kommunikationschef Lotta Thulin. Det får effekter för nya fordon och för våra leveranstider, de senare är betydligt längre idag än vad vi normalt eftersträvar. Tillfälliga produktionsstopp har förekommit i fabriken och det finns också färre transportfartyg att tillgå, vilket kan försena leveranserna av redan producerade bilar ytterligare.

I det direkta produktionsledet påverkas leveranstiderna dock av vald bilmodell och vald utrustningsgrad. Klart är att modeller med mer utrustning och tillval också kan innebära en längre leveranstid än normalt.

Man vågar sig inte på att sia om vilka eftersläpningseffekter som förseningarna kan få.

– Vi har arbetat nära vårt återförsäljarnätverk för att följa situationen, och fortsätter att göra det, säger Lotta Thulin. Vi har vidtagit åtgärder för att kontrollera kostnaderna och för att säkra verksamheten. Det vi däremot ser är att försäljningen av begagnade bilar har ökat och vår service- och reparationsverksamhet inom vårt återförsäljarnät har kunnat bedrivas normalt.

Reservdelshållningen är inte lika känslig, då produktion sker i flera olika regioner. Där har containerbrist och försenade leveranser varit faktorer att ta hänsyn till.

– Den globala bristen på halvledare påverkar naturligtvis även reservdelsleveranserna, säger Lotta Thulin. För att mildra påverkan har vi arrangerat olika nya rutter för att ta hand om kunderna.

När det gäller leasingavtal kan störningar uppstå. Hur är däremot svårare att svara på.

– Leasinguppläggen kan variera och kunden kan påverkas i större eller mindre utsträckning, säger Lotta Thulin. Likaså skiljer sig leasinguppläggen mellan företag och privatkunder. Även här kan påverkan variera beroende på hur avtalen ser ut.


John Eriksson

Polestar

Den som idag beställer en Polestar 2 får en beräknad leveranstid i december i år. Det hälsar pr-chef John Eriksson för Polestar Sverige. Men han tillägger:

– Den beräknade leveranstiden innebär att angiven leveransmånad inte nödvändigtvis är den faktiska månaden som bilen kommer att levereras, utan det är en uppskattning baserat på den aktuella information som finns tillgänglig när beställningen görs.

Det innebär att den beräknade leveransmånaden kan förändras utifrån hur situationen ser ut vid en given tidpunkt. Först när kunden får ett datum för slutleverans kan den faktiska leveranstiden anses fastställd. 

Försörjningsstörningarna i underleverantörsled drabbar även Polestar, som fått skriva ned sin leveransprognos för i år från 65 000 fordon till 50 000. Orsaken är i huvudsak de nya nedstängningarna i Kina. Polestars ambition är att ta igen tappet genom att påskynda införandet av ett andra produktionsskift i fabriken.

– Berörda kunder kommer att bli kontaktade med information, försäkrar John Eriksson.

Den globala bristen på halvledare har fått till följd att viss utrustning i Pilot-paketet till Polestar 2 inte är tillgänglig för stunden. Polestar ersätter det med ett nytt paket kallat Pilot Lite.

– Pixel LED-strålkastare med adaptiv helljusfunktion har ersatts av de LED-strålkastare med aktivt helljus som ingår i standardutrustningen, förklarar John Eriksson. Pilot Lite-paketet har även prissänkts med 10 000 kronor i förhållande till det ursprungliga Pilot-paketet.

Polestar lämnas relativt oberörda av konflikterna som råder, när det gäller sanktionerna mot Ryssland och kriget i Ukraina. Ett mindre antal leverantörer av delkomponenter är dock baserade i Ukraina.

– Med vår nuvarande information förväntas påverkan på produktionen vara begränsad och vi har vidtagit åtgärder för att mildra potentiella problem, svarar John Eriksson.


Johan Ringshagen

Subaru

Subaru har tacklat den globala påverkan som fått effekter för både tillverkning och leveransmöjligheter genom att anpassa produktionen.

– Vi har inga underleverantörer i Ukraina, säger informationschef Johan Ringshagen. Men det råder trängsel i hamnarna och transportvägarna har blivit längre när flygtrafiken undviker luftrummen över Ryssland och Ukraina.

Tillverkaren är noga med att tillse att kunderna verkligen ska få den bil med den utrustning som de beställt. För att hålla produktionen igång har tillverkningen av vissa modeller behövt prioriterats, men leveranstiderna har krupit uppåt för samtliga modeller. 

– Vi har mött den här situationen genom att hålla en löpande kontakt med våra återförsäljare och bett dem ha längre framförhållning vid beställning av bilar, säger Johan Ringshagen.

Utöver pandemin och bristen på halvledare har också råvarupriserna stigit.

– Här är det fortsatt ett tufft läge, menar Johan Ringshagen. Det har varit lite som att dansa. Två steg fram, ett steg tillbaka.

Situationen i sin helhet har gjort att även Subaru tvingats till tillfälliga stopp. Med pandemin och nu också ett pågående krig i Europa ser Subaru det som för tidigt att gissa vilka effekter detta får för produktionen och återhämtningen till ett normalt produktions- och leveransflöde.

– När det gäller leasingavtal går det att förlänga avtal som är på väg att löpa ut, säger Johan Ringshagen. Avtalen kan också anpassas efter behov.

Han pekar på att världsläget har gjort att kundernas förståelse för förlängda leveranstider av nya bilar har ökat.


Tesla

Informationen från Tesla Sverige var knapphändig, men i Teslas första kvartalsrapport för året finns bolagets återgivna omvärldsbevakning och analys omnämnd. Det är också den som Tesla Sverige i huvudsak hänvisar till i sitt svar.

I kvartalsrapporten framgår att tillverkaren ännu ser stora utmaningar i underleverantörsledet, främst av just halvledare. Därtill påverkas tillverkningen också av nya Covid-19-utbrott både inom underleverantörsledet och i den egna fabriksmässiga organisationen i Giga Shanghai.

Utöver det ser Tesla också ökade råmaterialkostnader, som skenat uppåt den senaste tiden. De ökade kostnaderna har i viss mån även tvingat upp priset på fordonen, men Tesla är tydliga med att det långsiktiga målet att reducera priserna ännu kvarstår.

Lämnar vi kvartalsrapporten och blickar ut över Europa är det ett faktum att Teslas produktion i den nybyggda Gigafactory-anläggningen i Berlin nu kommit igång. Det gör förstås tillverkaren mindre känslig för transportlogistiska problem för leveranser till Sverige.

Tesla har även satt stor heder i att i så hög omfattning som möjligt ha sin produktion inhouse. Allt för att minimera riskerna för störningar. 

Den som beställer en Tesla Model 3 Performance kan räkna med leverans i november. För Model Y Long Range och Performance ska leveranser kunna ske i augusti till oktober.

Något längre blir leveranstiden för den som beställer en Model 3 med bakhjulsdrift eller Long Range AWD-alternativet. Där är prognosen för stunden leverans först framåt januari–mars 2023, allt enligt Tesla Sverige.


Bengt Dalström

Toyota/Lexus

Bengt Dalström, PR-chef på Toyota Sverige, bekräftar att också Toyota påverkats av den rådande situationen.

– Det förekommer förseningar, säger han. Väntetiderna varierar mellan olika modeller och utrustningspecifikationer.

Toyota har tagit beslutet att inte förtidsleverera några fordon, i de fall där vald utrustning senare kan eftermonteras.

– Nej, i dagsläget erbjuder vi inte förtidsleveranser, men det är möjligt att vi omprövar det om situationen inte förbättras, säger Bengt Dalström.

För Toyotas del är det i huvudsak just bristen på halvledare som påverkar produktionen negativt. Viss utrustning där leverantörerna finns i drabbade områden får också negativ påverkan för leveranstiden.

– Kina är en leverantör av visst material och deras senaste nedstängning har påverkat leveranserna, säger Bengt Dalström.

När det gäller reservdelshållningen ser han ännu inga utmaningar. Den fungerar utan påverkan över lag. Toyota påverkas heller inte i någon högre utsträckning av containerbristen och de allt högre containerpriserna, men flaggar för att detta kan komma att få påverkan på ett eller annat sätt i framtiden om inte den situationen stabiliseras.

Han spår fortsatta eftersläpningar, även i ett läge att alla knutar snabbt skulle lösa sig.

 – Det kommer med all sannolikhet att bli en viss eftersläpning i tillverkningen av bilar, spår Bengt Dalström. Även om underleverantörer kommer ikapp och tillverkningen återgår till en normal nivå kommer kundleveranserna att ha fortsatt eftersläpning på grund av den historiskt sett överlägset största orderbanken som har byggts upp under den här perioden.

När det gäller ingångna och pågående leasingavtal kan avtalen förlängas.

– Det finns naturligtvis samtidigt en gräns för förlängning med tanke på bilens restvärde, avslutar Bengt Dalström.


Marcus Thomasfolk

VAG-gruppen

(Audi, Porsche, Seat/Cupra, Skoda, Volkswagen)

VAG-gruppen väljer att svara i ett gemensamt uttalande, som täcker samtliga fabrikat inom koncernen (dit hör också Lamborghini, men vårt fokus ligger här på volymmärkena).

– Vår produktion har generellt sett varit påverkad av halvledarbrist till följd av pandemin, svarar informationschef Marcus Thomasfolk. Vi ser att det lättar nu, men räknar med att det tar tid innan allt är tillbaka på nivåer som innan pandemin.

Därtill påverkas hela VAG-gruppen också av kriget i Ukraina, där flera av underleverantörerna finns.

– Koncernen har arbetet hårt med att hitta lösningar och nu fortsätter leveranserna från Ukraina samtidigt som man bygger upp ett parallellt nätverk av underleverantörer i andra länder. Det är främst kabelsatser som varit den trånga sektorn här, vilket stundtals har lett till tillfälliga produktionsstopp i våra fabriker, säger Marcus Thomasfolk.

Han bekräftar också att förseningar idag är något som både återförsäljare och kunder tvingas förhålla sig till.

– Det kan handla om allt mellan tre månader till över ett års leveranstid, säger han. Men vi ser en ökad produktion för kundbeställda bilar och i flera fall har våra återförsäljare beställt hem lagerbilar. Då går leveransen förstås snabbare. I vissa fall kan det handla om att kunna erbjuda kunden snabbare leverans genom att avstå från viss extrautrustning.

Vissa tillval kan försena leveransen och det är något som slår olika mellan de olika fabrikaten inom koncernen. 

– Det kan gälla dragkrokar, 360-graders-kameror och LED-skärmar, säger Marcus Thomasfolk.

Reservdelshållningen har tillverkaren lyckats hålla nära nog opåverkad.

– Det lilla problem vi har haft har berört vissa specifika skadedelar där vi har haft och har onormalt långa leveranstider, säger Marcus Thomasfolk.

Han flaggar för fortsatta förseningar av beställda bilar, men menar också att situationen gradvis förbättras i takt med att fordonskoncernen hittar nya lösningar.

Hur påverkas leasingavtalen av eventuella fordonsförseningar?

– Vårt finansbolag erbjuder förlängning vid privatleasing samt operationell leasing till företag, från 3 till 12 månader, i väntan på en ny bil, svarar Marcus Thomasfolk.


Volvo

Liksom övriga biltillverkare har också Volvo Cars störningar i produktionen. Biltillverkaren förväntar fortsatta produktionsstörningar under det nuvarande kvartalet.

– Påverkan vi sett hittills kommer främst från pandemin och de effekter nedstängningarna i Kina haft på leveranskedjor och materialtillgång, skriver Volvo Cars i ett svar genom sin presstjänst. Även bristen på halvledare fortsätter att vara en utmaning.

När det gäller just dessa frågor är Volvos prognos att situationen bör stabilisera sig under andra halvåret.

Ett fortsatt frågetecken kring påverkan är dock förstås utvecklingen i Ukraina. Volvo berörs inte på ett direkt plan av kriget, men när det gäller den ökade kostnaden för råmaterial, energi och transport är biltillverkaren lika utsatt som övriga marknaden.

Normal leveranstid hos Volvo är 10–12 veckor. I skrivande stund (juni 2022) är ett bästascenario att en nybeställd bil levereras någon gång under första kvartalet 2023.

När det gäller leasingavtal hanteras det mellan kunden och leasinggivaren, men Volvo är tydliga med att de jobbar mer förebyggande idag, och kontaktar kunder tidigare för att planera bilbyten mot de längre leveranstider som råder.

Liksom flera andra biltillverkare spår även Volvo Cars att det kommer att ske en viss eftersläpning innan den globala leveranskedjan åter blir stabil, även om världsläget i övrigt återgår till det normala utan krig i Europa eller någon pandemi att ta hänsyn till.

– I nuläget kan vi inte exakt bedöma vilken effekt det kommer att ha, men vi följer utvecklingen noggrant, lyder det fortsatta svaret från Volvos informationsavdelning.