Så bra (eller dålig) är kvaliteten på Sveriges vägar

Motormännen har undersökt kvaliteten på 73.000 km av Sveriges statliga vägnät och presenterar nu siffror och kartor – län för län. Resultatet visar stora kvalitetsskillnader mellan norr och söder.

Hur ser vägstandarden ut där du bor?

Standarden på det svenska vägnätet är generellt hög, men visar stora skillnader i kvalitet mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen. Även de tungt trafikerade europavägarna runt landets största städer visar tecken på ökad förslitning och ojämnhet.

"Vi är mycket kritiska till att regeringen inte ens satsar medel på vägunderhåll så att det täcker inflationen. I den nationella planen för 2018–2029 menar Trafikverket att vägkvaliteten ytterligare kommer att försämras. Samtidigt höjs beskattning av personbilstrafiken varje år", säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Vägar som får underkänt eller håller så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera:

• 1 procent av europavägnätet
• 0,7 procent av riksvägnätet
• 1,5 procent av länsvägnätet 

Av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger 16 norr om Dalälven eller i Värmland. E45 genom inlandet är återigen den europaväg som håller lägst standard i undersökningen. E4 och E20 i Stockholms län liksom E6/E20 i Skåne har dessvärre avancerat på listan över sämsta europavägar.

"Dåliga vägar betyder ökade driftskostnader för staten och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Det innebär också längre restider, ökade fordonsskador och ökade kostnader för såväl företagens som hushållens transporter. Det är en ren baklängesaffär att spara på nödvändigt vägunderhåll", säger Carl Zeidlitz.

Hög vägstandard har stor betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Skrovlig vägyta leder till försvårad vinterväghållning och att vatten som samlas i sprickorna fryser till is, vilket riskerar att försämra vägens tillstånd ytterligare. Fördröjt underhåll kan hastigt ge dramatiskt ökade underhållskostnader.

Kolla hur vägarna ser ut där du bor

Granskningen är uppdelad på europa-, riks- och länsvägar. Mindre vägar, med vägnummer 500 och uppåt, har exkluderats, det är alltså bara vägar som kan förväntas hålla hög kvalitet som redovisas. Motormännens vägombud har tittat på ytojämnheten i vägbanan genom att använda vibrationssensorn som finns inbyggd i moderna telefoner. 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag håller med om att svenska vägar håller generellt hög standard.
7
116