Bil Sweden: "Debatten om diesel har varit väldigt onyanserad"

Dieseldebatten har varit onyanserad – och istället för miljöbovar tycker biltillverkarnas branschorganisation att dieselbilarna är viktiga för att klara klimatmålen.

Bil Sweden: "Debatten om diesel har varit väldigt onyanserad"

Dieselbilarna har på ganska kort tid gått från miljöklassade till utsläppsbovar. Det är en utveckling som också märkts av tydligt i bilförsäljningen.

Många som tidigare funderat på en dieselbil går nu över till bensin istället, vilket ökar koldioxidutsläppen.

Jessica Alenius, vice vd på branschorganisationen Bil Sweden, säger att dieselandelen sjunkit varje år sedan toppåret 2012 – då andelen var uppe i hela 67 procent – och det beror främst på att modellutbudet med bensinbilar, elbilar och laddhybrider ökat.

"Det har också skett en omställning från diesel till bensin för många mindre bilmodeller genom nya effektivare direktinsprutade bensinmotorer. Dieselbränslet behöver inte vara fossilt, ett dieselfordon kan köras på syntetisk diesel från biomassa vilket reducerar klimatpåverkan mycket kraftigt", säger hon till auto motor & sport.

• Måste vi minska andelen dieselbilar?

"Nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven, som skärps successivt, och flertalet har redan idag AdBlue-teknik som kraftigt reducerar kväveoxidutsläppen. Det innebär att kväveoxidutsläppen från den rullande vagnparken av dieselbilar kommer minska, från och med i år enligt Trafikverket, när gamla dieselbilar successivt skrotas och nya dieselbilar med avancerad reningsteknik tillkommer."

"För att klara klimatmålen till 2030 är de energieffektiva dieselbilarna en viktig pusselbit. En dieselbil drar cirka 30 procent mindre drivmedel jämfört med en bensinbil och släpper ut cirka 20 procent mindre koldioxid."

Efterlyser mer fakta

• Tycker ni debatten om dieselbilens vara eller icke vara har varit korrekt och faktabaserad?

"Det har under en längre tid pågått en intensiv debatt gällande dieselbilens vara eller icke vara, som tyvärr har varit väldigt onyanserad. Den är kopplad till luftkvalitet i våra storstäder och förslag till miljözoner som skulle kunna innebära förbud för äldre bensin- och dieselbilar i delar av städer med stora luftkvalitetsproblem. Debatten är mer nyanserad idag men fortfarande finns ett behov av mer fakta kring diesel som drivmedel och dieselbilen."

• Många dieselbilsägare är missnöjda med regeringens hantering av dieselfrågan. Hur tycker ni den nuvarande regeringen har hanterat frågan?

"Vi talar ofta om behovet av teknikneutrala och långsiktiga styrmedel. I detta fall, och även när det gäller etanol, har inte det politiska systemet svarat mot våra önskemål."

• 2020 får vi miljözoner i vissa städer. Vore det inte bättre att införa miljözoner som baseras på utsläppsdata för verklig körning istället för de missvisande Euroklasserna?

"Samtliga dieselpersonbilar har sedan länge (2009) partikelfilter som standardutrustning. Mycket snart, senast 1 september 2019, troligen tidigare, har de även SCR-katalysator (SCR, Selective Catalytic Reduction) med AdBlue (urea som reducerar kväveoxiden) som standardutrustning. Det och en mängd andra skärpningar i emissionslagstiftningen bidrar till att minimera hälsoriskerna så den låga klimatpåverkan från dieselpersonbilar kan fortsätta utnyttjas för att nå Sveriges ambitiösa klimatmål till 2030."

"Detta tillsammans med de olika nya regelverken som införs nu gör att vi får ett robust system som speglar verkliga utsläpp på ett bättre sätt. Att ange typgodkännandevärden är inte lösningen. Däremot att uppfylla tuffare emissionskrav i förtid när så är möjligt."

• Är HVO100 ett bra alternativ för dieselmotorn i framtiden?

"HVO är ett bra alternativ. HVO är det dominerade biodrivmedlet i Sverige. Tyvärr har vi brist på HVO idag och tillgången på alla hållbara biodrivmedel behöver öka."