Vintervägar kan halkbekämpas med bergvärme

Om man kan värma upp hus med bergvärme, varför skulle man inte kunna använda samma metod för att värma upp olycksdrabbade vägavsnitt?

Vintervägar kan halkbekämpas med bergvärme

Ett projekt på Chalmers i Göteborg har fokuserat på att hitta nya lösningar för framkomlighet på vintervägar både i Sverige och i Norge. 

– Syftet är att utveckla en metod att med hjälp av bergvärme göra vägar isfria. Det skulle kunna leda till bättre framkomlighet, färre olyckor och minskat saltbehov, säger Josef Johnsson, doktor i byggnadsteknologi på Chalmers, till TT.

Tanken är att använda värme från berggrunden på liknande sätt som man värmer upp många hus. Men det är enklare sagt än gjort.

– En vanlig villa har ett ganska begränsat energiuttag och då kan den kringliggande marken fylla på bergvärmebrunnen så att värmen räcker. Man tar man ut ett större uttag så måste du tillföra energi, konstaterar Johnsson.

För att lösa detta problem kan man låta solvärmen på sommaren ladda systemet med energi som sedan kan användas på vintern.

På liknande sätt som man lägger golvvärme går det att lägga slangar slangar i vägbanan ett par centimeter under vägytan. På sommaren blir vägen varm och den värmen leds ner i marken och lagras i berget. 

En förutsättning för systemet är att planen har många soltimmar under somrarna. Det får inte heller finnas kylande grundvattenströmmar.

– För vägavsnitt som inte ligger i tätort eller vid bebyggelse skulle metoden passa bra i och med att systemet i princip kan vara självförsörjande. Själva styrsystemet för anläggningen kan fjärrstyras centralt och anpassas för att fungera för flera olika vägavsnitt, säger Josef Johnsson till TT.

Tekniken har provats och kalibrerats utanför Östersund. Projektet har finansierats av Trafikverket och dess norska motsvarighet Statens vegvesen. 

Jan-Erik Lundmark, nationell samordnare för beläggningsfrågor på Trafikverket, tror dock att det kommer att dröja innan vi ser tekniken i drift på svenska vägar.

– Tittar man på vad som är rimligt så borde vi inom fem år ha den i funktion, spekulerar han.

Innan dess vill Trafikverket utföra fler tester.

 
Smart lösning!
126
45