Jörgen Hellman (S), gruppledare i skatteutskottet.

Jörgen Hellman, Socialdemokraterna

Dyra bilar ska bli billigare. Bilar som kostar över 650.000 kronor får lägre förmånsvärde.

Syftet med förslaget är att likställa kontant lön med förmån av bil. Tidigare har dyrare bilar varit övervärderade i förmåns-systemet. Ett förslag som syftar till att uppnå en korrekt värdering av bilförmån bör rimligen inte enbart rätta till undervärderade förmånsvärden utan även övervärderade värden. Det bör dock nämnas att endast cirka en procent av förmånsbilarna har ett nybilspris över 650.000 kronor.

Kostnaden för elbilar ökar rejält, för de billigaste elbilarna med runt 80 procent.

Att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet upphörde att gälla vid årsskiftet är inte en del av propositionen som ska beslutas av riksdagen, utan det följde av lagen. Förslaget om en justerad schablonberäkning gör ingen skillnad på olika tekniker och påverkar inte heller den befintliga miljöstyrningen i beskattningen av bilförmån. Nybilspriset kommer även med de nya reglerna att sättas ned för miljöanpassade bilar till närmast jämförbara konventionella bil. Bland de 168 elbilsmodeller som ingår i Skatteverkets lista över 2020 års nybilspriser är nedsättningarna av det förmånsgrundande priset i genomsnitt ca 38 procent. Nedsättningarna innebär sänkta förmånsvärden med i genomsnitt ca 38.000 kronor per år för dessa bilmodeller.

De som kör över 1.000 mil i tjänsten – som alltså har bilen som ett arbetsredskap och inte främst en förmån – kommer att få kraftigt ökade kostnader.

Förslaget på justerad schablonberäkning gör, liksom nuvarande beräkning, ingen skillnad på om förmånsbilen används mer eller mindre än 1.000 mil i tjänsten. Däremot finns en nedsättning av förmånsvärdet vid omfattande tjänstekörning (3.000 mil per år eller mer) samt möjligheter till justering av förmånsvärdet bland annat när bilen har karaktär av arbetsredskap och detta begränsar det privata nyttjandet.

Vad anser du om Skatteverkets eget förslag till förmåns-beskattning?

Förslaget från Skatteverket rör en helt annan fråga och har inget med att likställa kontant lön med förmån av bil att göra. Skatteverkets förslag har inte ens varit på remiss än och vi har inte tagit ställning till det. Härutöver kan tilläggas att Skatteverket i allt väsentligt tillstyrkte det förslag som regeringen nu har lämnat till riksdagen.

Anser du att Regeringens förslag kommer att skynda på omställningen till elektrifierat?

Regeringens förslag syftar som sagt till att likställa kontant lön med förmån av bil och påverkar inte den befintliga miljöstyrningen i beskattningen av bilförmån. Det finns ingen anledning att gynna köp av bil framför köp av annat. Däremot innebär en generell subventionering av bilförmån att skattesystemet premierar fossildrivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster.

Främjar Regeringens förslag jämlikheten?

Det här förslaget handlar om att förmån av bil generellt sett inte ska vara skattesubventionerat. Om förslaget genomförs återstår bara ett skattemässigt och avsiktligt gynnande av miljöanpassade bilar. Innehavare av bilförmån utgörs i dag till ca 80 procent av män, med en medianinkomst på strax över 50.000 kronor i månaden. Skattehöjningar som påverkar män i högre grad än kvinnor och höginkomsttagare i högre grad än låginkomsttagare innebär generellt en ökad grad av ekonomisk jämlikhet. Effekterna på jämlikheten av just detta förslag bedöms dock som mycket små.