Helena Gellerman (L), talesperson för omställning av transportsystemet.

Helena Gellerman, Liberalerna

Liberalerna svarade inte på ams enkätfrågor men kommer med följande svar:

Bakgrunden till förslaget är att schablonberäkningen som gäller i dag till stora delar ger ett förmånsvärde som understiger den faktiska kostnaden av att inneha bilen, och att det gynnar bilförmån i förhållande till kontant lön. Justeringen görs för att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil i enlighet med lagstiftningens intentioner. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget om justering av förmånsvärdet aviserades i budgetpropositionen för 2021, där också flera andra förslag som rör bilar aviserades. Det handlar om ändringar i bonus malus, och reduktionsplikten, där syftet är att öka miljöstyrningen.

Liberalerna ser positivt på elektrifiering i stort och elektrifiering av fordonsflottan. Här finns det flera åtgärder som är viktiga. Det är, förutom bonus malus, reduktionsplikt mm, också insatser för laddstolpar och andra förbättrade möjligheter för laddning, elektrifieringskommissionens arbete mm.

Skatteverket har kommit med förslag om justeringar i bilförmån och drivmedelsförmån. Dessa är inte alternativa förslag till den justerade schablonberäkningen, utan rör andra delar av lagstiftningen och skulle därmed gå att införa även med det förslag om schablonberäkning som regeringen nu lagt fram. Liberalerna har inte tagit ställning till detaljerna i Skatteverkets förslag ännu, men kan konstatera att det innehåller flera mycket intressanta och viktiga delar.

Det är viktigt att vi följer utvecklingen framåt och kontinuerligt stämmer av att den förda politiken driver i rätt riktning vad det gäller exempelvis omställningen av fordonsflottan. Vi kan konstatera att andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen ökar. I den aktuella propositionen om justerad schablonberäkning för förmånsbilar finns en skrivning om att regeringen ser anledning till att under första halvåret 2022 följa upp hur ändringarna i beskattningen av bilförmån och andra styrmedel påverkar fordonsflottan med avseende på bland annat andelen elbilar och andra miljöbilar.