Bugatti Chiron byggd av Legobitar i skala 1:1 2018-08-30