Energiministern: "Fler elbilar kan också vara en resurs"

Energiministern: "Fler elbilar kan också vara en resurs"

Vår genomgång visar att det inte är energibrist som blir problemet om fler svenskar byter till elbil – snarare kapacitetsbrist i elnätet. Du kan läsa första delen i granskningen här.

Vi frågar ut Sveriges energiminister Anders Ygeman (S) om framtidens elbilsladdning.

• Det finns en oro över att det kan bli kapacitetsbrist eller effektbrist i elnätet framöver. Delar regeringen den oron?

"Nej, men det krävs stora investeringar i elnätet och därför har investeringarna i stamnätet tiodubblats. Regeringen har nyligen också skickat ut förslag på remiss som kan korta tiden det tar att bygga nya nät med flera år. Men man ska komma ihåg att fler elfordon också kan vara en resurs för elnäten. Får vi 2,5 miljoner elbilar inom en inte allt för avlägsen framtid får vi också 2,5 miljoner batterier som kan användas för att skala av topparna när vi behöver elen som bäst. Och den som har en elbil kan passa på att ladda den när elen är som billigast."

• Är det regeringens målsättning att alla ska kunna ladda sin elbil hemma via en laddbox i framtiden?

"Elektrifieringen av fordonsflottan är ett viktigt led i arbetet för att få ner utsläppen. Om människor ska vilja gå över till elbilar är det avgörande att fordonen ska kunna laddas. Den störst delen av laddningen kommer sannolikt ske i anslutning till hemmen och målet är självklart att de som vill ladda bilen hemma också ska kunna göra det. Men det ska också finnas tillräckligt många offentliga laddplatser så du alltid vet att du har nära till en. Det är ett delat ansvar att se till att det här fungerar. Nätföretagen och Svenska kraftnät har ett stort ansvar, men självklart har också regeringen ett ansvar för de övergripande förutsättningarna."

Läs också: Vi reder ut: Därför stämmer inte vanliga myten om elbilar

• Är det ekonomiskt möjligt att öka den fysiska kapaciteten i de lokala elnäten och investera i nya kablar i marken så kapacitetsproblemet undviks?

"Ja. Boverket har nyligen lämnat in en redovisning av ett regeringsuppdrag om förslag på nya krav på laddplatser för elfordon vid bostadshus och lokalbyggnader som behandlar denna typ av frågor, den har precis skickats ut på remiss. Regeringen ser att det behövs stora investeringar i elnäten framöver. Svenska kraftnät mångdubblar sina investeringar de kommande åren, men investeringarna måste också öka i de lokala och regionala näten. Här har elnätsbolagen ett stort ansvar."

• Det pratas mycket om så kallade smarta elnät där elanvändningen på digital väg ska spridas ut jämnare över dygnet och på så sätt avlasta elnätet. Är det smart teknik som ska lösa framtida kapacitetsproblemen? 

"Smart teknik, it och olika modeller för efterfrågeflexibilitet kommer vara en viktig del av lösningen och av det framtida energisystemet, men det kommer inte vara hela lösningen. Traditionell nätutbyggnad och utspridd elproduktion kommer fortsatt spela en viktig roll. Det kommer också bli viktigare med ekonomiska signaler som visar när det råder brist eller överflöd på el. Det behöver inte innebära några speciella styrmedel utan kan vara en naturlig funktion av marknaden."

Läs också: Så ska elbilen kunna laddas – utan risk för kapacitetsbrist

• Kan det komma framtida begränsningar som styr hur privatpersoner får ladda sina bilar hemma, om det visar sig att kapaciteten till övriga lokala samhällsfunktioner inte kan upprätthållas trots smarta elnät och ekonomisk styrning? 

"Nej. Det finns inga planer på sådana regler och det verkar mycket osannolikt att nätkapaciteten skulle byggas ut i så låg takt att en sådan situation skulle kunna uppstå inom överskådlig tid."