Transportstyrelsen vill förbjuda handhållen mobil under färd

Transportstyrelsen föreslår ett förbud mot att hålla en mobilen i handen när du kör. Förbudet betyder bättre möjligheter för polisen att övervaka trafikanterna.

Snart är kan detta vara förbjudet!

En förare får idag inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning på ett sätt som är trafikfarligt. En utvärdering av denna regel, som kom 2013 för att motverka så kallad rattsurfning, visar att den är svår att tillämpa för polisen. Endast ett 80-tal personer per år har fällts för brottet. Fallen där Transportstyrelsen har återkallat körkortet som följd är ännu färre.

Transportstyrelsen, som genomfört utvärderingen, föreslår nu att dagens regler kompletteras med ett uttryckligt förbud mot att hålla en mobil i handen under färd. Förbudet skulle innebära större möjligheter för polisen att övervaka trafikanterna i trafiken.

Samtidigt skulle ett förbud innebära att Sverige lever upp till de krav som ställs i Wienkonventionen, ett internationellt avtal om vissa gemensamma regler för vägtrafik, där minimikravet är ett förbud mot att förare vid färd på väg med motordrivna fordon använder handhållen mobiltelefon.

"Förbud i andra länder har inte haft särskilt stor effekt så man ska inte förvänta sig stora trafiksäkerhetsmässiga fördelar genom en regeländring. Men samtidigt innebär ett uttryckligt förbud att det blir tydligare för förare att veta vad som gäller och lättare för polisen att se till att reglerna efterlevs", säger Therese Malmström.

"Förhoppningen är att ett förbud kan påverka det trafikfarliga beteendet där man återkommande tittar bort från trafiken för att knappa på mobilen."

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Bra att handhållen mobil förbjuds under körning.
168
150