Ökade utsläpp från dieselbilar – mätningar i verklig körning avslöjar stora differenser

Utsläppen av kväveoxider från dieselbilar har nästan fördubblats på fem år. Mätningar i verklig körning visar att dieselbilar som klarar Euro 6-kraven släpper ut upp till fem gånger mer kväveoxider än det tillåtna gränsvärdet vid labbtester.

För att förbättra stadsluften krävs att utsläppen från personbilar minskar snabbare.

Naturvårdsverkets statistik över luftföroreningar visar att utsläppen av kväveoxider nästan har fördubblats mellan 2011 och 2016. Samtidigt har bensinbilarnas utsläpp i stort sett halverats. Sammantaget har utsläppen från personbilar ökat med 25 procent sedan 2011.

"Överallt i Europa tas krafttag för att vända utvecklingen med höga halter av luftföroreningar från dieselbilar. De nya reglerna om miljözoner i städerna som regeringen har flaggat för behövs för att klara luftkvalitén i flera städer", säger Leif Holmberg, chef för Luftenheten på Naturvårdsverket.

Mätning av utsläpp i verklig körning visar att dieselbilar som klarar Euro 6-kraven släpper ut 4–5 gånger mer kväveoxider än det tillåtna gränsvärdet vid labbtester för bilmodellers godkännande.

Till skillnad från dieselbilarna har den tunga trafiken lyckats väl med att få ner utsläppen av kväveoxider, som har halverats sedan 2011. Den tunga trafikens minskande utsläpp av kväveoxider har bidragit till att utsläppen totalt sett minskade 13 procent mellan 2011 och 2016. 

Dålig luft kostar samhället cirka 40 miljarder kronor per år och uppemot 5.500 svenskars död. Globalt sett är luftföroreningar den största dödsorsaken.

• De största källorna till utsläpp av kväveoxider (NOx) är vägtrafik, industri och arbetsmaskiner. Den internationella sjöfarten är också en betydande källa, men den räknas inte in i de nationella utsläppen.

• Utsläppen av NOx har mer än halverats sedan 1990. Mellan 2015 och 2016 minskade utsläppen med knappt tre procent. Minskningen beror främst på på katalytisk avgasrening, samt minskad användning av bensin sedan början av 2000-talet.

• Trafikens utsläpp av kolmonoxid (CO) har minskat kraftigt tack vare den katalytiska avgasreningen på nyare bilar.

• Vägtrafikens utsläpp av små partiklar (PM2,5) till luft kommer främst från slitage av vägar, däck och bromsar. Utsläppen har ökat kraftigt sedan 1990, beroende på att den totala trafikmängden ökat.

• Utsläppen av partiklar som kommer från bränsleanvändning i trafiken har däremot minskat sedan 1990, tack vare striktare krav.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tror att de nya miljözonerna kommer lösa alla problem ökade kväveoxidutsläpp.
374
854