Riksrevisionen: Stöd till miljöbilar är ineffektivt

Riksrevisionen: Stöd till miljöbilar är ineffektivt
Laddande elbilar och riksrevisor Helena Lindberg.

Sedan 2006 har regeringen satsat över 13 miljarder kronor på att öka andelen miljöbilar. De pengarna har lagts på dyra och ineffektiva sätt för att minska den svenska transportsektorns utsläpp. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

Att en stor del av de subventionerade miljöbilarna går på export har bidragit negativt till kostnadseffektiviteten. Riksrevisionen slår också fast att insatsernas effektivitet påverkas negativt av att personer med förmånsbilar via sitt jobb får en rejält högre subvention än personer som väljer att köpa en miljöbil privat. Samtidigt har den största delen av stödet hamnat i storstadsregionerna.

"I relation till andra åtgärder inom transportområdet, till exempel koldioxidskatten eller vissa åtgärder inom Klimatklivet, är samhällets kostnader för klimatbonusbilar i nuläget höga", säger Cecilia Kellberg, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen riktar också skarp kritik mot att ingen nyttomaximerings-analys har gjorts där kostnaderna ställts mot åtgärdernas möjliga nyttor, något som ska göras enligt regeringens egna riktlinjer för genomförandet av reformer.

Att det funnits en viss ryckighet användningen av styrmedlen, påpekar riksrevisionen som en stor brist. 

"Osäkerhet kring framtida regelverk, avgifter och beskattning för personbilar riskerar att leda till stora kostnader för konsumenterna. Personer riskerar till exempel att lockas att köpa en viss typ av bil som efter några år blir oväntat dyr att äga", säger Cecilia Kellberg. 

Riksrevisionens rekommendationer till regeringen:

  • säkerställa att analyser av framför allt miljömässiga och samhällsekonomiska konsekvenser tas fram inför beslut på området
  • jämföra de samhällsekonomiska kostnaderna med alternativa styrmedel, för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv klimat- och transportpolitik
  • se över möjligheterna att minska de samhällsekonomiska kostnaderna av exporten av subventionerade miljöbilar
  • analysera kostnadseffektiviteten i nedsatt förmånsvärde riktat mot förmånsbilar
  • tydligt redovisa hur länge bonus-malus-systemet ska gälla och utvecklas, samt hur länge den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för el- och gasbilar ska gälla.
 
Rikrevisionen har rätt i sin kritik, tycker jag.
237
22